སྤྱི་བསྒྲགས། ཚེས་23ཉིན་གཡག་རྔའི་ས་འགུལ་ཁྲོད་རྐྱེན་ལ.. ཞིབ་གཟིགས། ༻
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི།
རྩོམ་ཡིག་འཚོལ་ཞིབ།
གསོ་རིག་དྲ་བ།
བོད་ལུགས།
ཀྲུང་ལུགས།
ཕྱི་ལུགས།
སོག་སྨན།
ཨ་གསོ།
གཞན་པ།
ང་ཚོར་འབྲེལ་གཏུག

གསོ་རིག་དྲ་བ་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེད་ལས་
ཐད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། འདིས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་
རྒྱུད་འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁ་གཏད་དེ་་་་་ཞིབ་གཟིགས།

ཡིག་ཟམ། Qinghaijohn@yahoo.com.cN
ཁ་པར། 0971-6132364
MSN: Qhjohn@live.cN
QQ: 441635705 847352380

འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་གནས། MSN: Gsorig@hotmail.coM ཡིག་ཟམ། Qinghaijohn@yahoo.com.cN མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར། ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ།
Copyright@http://www.gsorig.com all rights reserved 青ICP备09000665号
Powered by Qhjohn Code © 2009-2012 Tibetmc.coM -- Gsorig.coM
གསོ་རིག་དྲ་བ། 医学藏文网 医学藏文网络服务中心