གསོ་རིག་དྲ་བའི་ནད་དོན་གསར་བསྒྱུར་ཐད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དག་འདི་ལྟར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

གསོ་རིག་དྲ་བའི་ནད་དོན་གསར་བསྒྱུར་ཐད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དག་འདི་ལྟར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།གསོ་རིག་དྲ་བའི་ནད་དོན་གསར་བསྒྱུར་ཐད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དག་འདི་ལྟར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།གསོ་རིག་དྲ་བའི་ནད་དོན་གསར་བསྒྱུར་ཐད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དག་འདི་ལྟར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

► 需求分析

随着大数据技术的蓬勃发展,大数据技术也层出不穷,越来越多的客户逐渐构建起自己统一的大数据平台,面临如下问题:

  • 面对各种大数据组件,如何快速搭建统一的大数据平台,统一监控

  • 对于大数据平台各类数据统一的权限管理

  • 对于大数据平台各类数据统一的安全管理

  • 对于大数据平台各类数据生命周期的管理

  • 各类配置文件统一管理等

 网站关键词
► 解决方案

提供一个统一的管理工具,能整合各类组件,进行快速的安装、升级以及卸载。统一的监控。

  • Manager进行各类组件的统一管理(各类组件安装、升级、卸载、监控等)。

  • Navigator实现数据的统一治理(权限管理、安全管理、生命周期管理)

 
整体架构如下:

► 方案价值

  • 快速搭建大数据集群,提高了效率

  • 统一管理,统一监控,降低了人工成本

  • 数据统一的治理(权限管理、安全管理、生命周期管理),提高了数据安全性和系统的稳定性。